LEGEA 102/2016 privind incubatoarele de afaceri

L E G E

privind incubatoarele de afaceri
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Obiectul şi scopul reglementării
Prezenta lege reglementează regimul juridic de înfiinţare şi
funcţionare a incubatoarelor de afaceri, prin acordarea de facilităţi din
partea autorităţilor publice pentru stimularea fondării acestora şi
înfiinţării incubatoarelor de afaceri în vederea creării de noi locuri de
muncă, diversificării economiilor şi dezvoltării unui mediu
antreprenorial în cadrul comunităţilor locale.
Art. 2. – Principii de funcţionare a incubatoarelor de afaceri
Funcţionarea incubatorului de afaceri este guvernată de
următoarele principii:
a) selectivitatea – administratorul incubatorului selectează
proiectele apte să contribuie la dezvoltarea locală sau regională, prin
dezvoltarea de afaceri şi locuri de muncă;
b) monitorizarea – proiectele selectate sunt monitorizate în mod
sistematic şi permanent, în scopul determinării modului adecvat de
intervenţie a administratorului incubatorului;
c) sinergia – reflectată în planurile de afaceri ale
întreprinderilor, prin reunirea unei largi palete de servicii necesare
derulării afacerilor oferite rezidenţilor incubatorului de afaceri;
d) complementaritatea – incubatorul de afaceri oferă servicii
specializate unei anumite categorii de întreprinzători, acţionând ca factor
complementar faţă de organizaţiile existente de sprijinire a dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii.
Art. 3. – Definiţii ale unor termeni şi expresii
În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
a) incubator de afaceri – structură de sprijin al afacerilor,
organizată în infrastructura incubatorului de afaceri într-un spaţiu
adecvat, în care sunt localizaţi rezidenţii incubatorului, gestionată de
un administrator, care urmăreşte crearea unui mediu favorabil,
sustenabil pentru întreprinderile mici şi mijlocii nou-înfiinţate,
stimulându-le potenţialul de dezvoltare şi de viabilitate, ajutându-le să
se dezvolte în perioada de început, prin asigurarea unor facilităţi
comune şi a suportului managerial necesar;
b) rezident al incubatorului de afaceri – orice operator
economic, întreprindere mică şi mijlocie, persoană juridică română
şi/sau străină, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi
economice în interiorul incubatorului de afaceri, beneficiind de acest
statut pentru o perioadă de până la 3 ani de la data obţinerii calităţii de
rezident;
c) ciclu de incubare – perioada de timp de 3 ani, în care
rezidentul stă în incubator, beneficiind de toate facilităţile şi serviciile
acordate acestuia;
d) întreprindere mică şi mijlocie, denumită în continuare IMM –
întreprinderea astfel cum este definită la art. 3 din Legea nr. 346/2004
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
e) fondator – autoritatea publică a administraţiei publice locale,
instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate,
institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de
comerţ sau persoana juridică de drept privat care înfiinţează un incubator
de afaceri;
f) infrastructură a incubatorului de afaceri – clădiri, spaţii de
producţie, instalaţii, sisteme de alimentare cu energie electrică, reţele de
telecomunicaţii, reţele de alimentare cu gaze, apă, de canalizare, parcări
şi servicii de internet;
g) accelerator de afaceri – incubatorul de afaceri care asigură
accesul la fonduri, în etape, pentru rezidenţi, în scopul lansării pe piaţă a
unui produs sau serviciu într-o perioadă scurtă de timp;
h) regulamente privind gestionarea şi administrarea
incubatorului de afaceri – contracte de adeziune elaborate de către
administratorul incubatorului care reglementează modalităţi concrete de
organizare şi funcţionare a incubatorului de afaceri şi care au ca părţi
semnatare administratorul şi rezidentul incubatorului de afaceri;
i) titlu de incubator de afaceri – documentul emis de autoritatea
administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor
mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, prin care se emite fondatorului
titlul de incubator de afaceri;
j) monitorizare postincubare – monitorizarea foştilor rezidenţi ai
incubatorului de afaceri o periodă de timp, după încheierea ciclului de
incubare, pentru observarea activităţii şi a rezultatelor economice obţinute.

CAPITOLUL II
Incubatorul de afaceri

SECŢIUNEA 1
Înfiinţarea incubatorului de afaceri
Art. 4. – Autoritatea cu atribuţii în domeniul incubatoarelor
de afaceri
(1) Autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în
domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri este
organul de specialitate al administraţiei publice centrale cu atribuţii în
domeniul incubatoarelor de afaceri.
(2) Acordarea titlului de incubator de afaceri, în condiţiile
prezentei legi, se realizează prin ordin al conducătorului autorităţii
administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor
mici şi mijlocii şi mediului de afaceri; titlul conferă fondatorului dreptul
de a beneficia de facilităţile prevăzute de prezenta lege.
Art. 5. – Modalitatea de înfiinţare a incubatorului de afaceri
Un incubator de afaceri se poate înfiinţa de către:
a) unul sau mai mulţi fondatori prevăzuţi la art. 3 lit. e);
b) o asociere în participaţiune, realizată în condiţiile legii, între
un fondator autoritate publică şi, dup caz:
– una sau mai multe persoane juridice de drept privat;
– una sau mai multe persoane juridice înfiinţate în baza
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu
modificările şi completările ulterioare;
– un patronat sau un sindicat înregistrat conform Legii
dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
– o persoană juridică care funcţionează conform Legii camerelor
de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 6. – Tipurile de incubatoare de afaceri ce pot fi
înfiinţate
(1) În conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, se pot înfiinţa
următoarele tipuri de incubatoare de afaceri:
a) incubator de afaceri cu portofoliu mixt – vizează IMM-urile
cu potenţial de creştere dintr-o gamă largă de sectoare;
b) incubator de afaceri tehnologic – vizează IMM-urile cu
potenţial de creştere tehnologic;
c) incubator academic de afaceri – vizează IMM-urile a căror
activitate rezidă în aplicarea sau utilizarea activităţii de
cercetare-dezvoltare din cadrul unei universităţi ori institut de cercetare
sau dezvoltă iniţiativa antreprenorială din mediul universitar, având ca
obiectiv reţinerea tinerilor în comunitate şi comercializarea tehnologiilor
elaborate şi dezvoltate de studenţi sau de facultate;
d) agro-incubator de afaceri – vizează IMM-urile sau societăţile
agricole;
e) incubator de afaceri social – foloseşte spiritul antreprenorial
şi inovaţia pentru a crea impact social;
f) incubator specific unui sector – oferă toată gama de servicii
necesare celor care au o idee fezabilă, aplicabilă într-un anumit sector,
expresie a potenţialului endogen existent în acel teritoriu;
g) incubator virtual – oferă servicii de incubare prin internet,
sub forma portalurilor de afaceri;
h) incubator pentru activităţi nonagricole în mediul rural.
(2) Criteriile specifice fiecărui tip de incubator referitoare la
crearea de noi locuri de muncă, rata de creare de societăţi noi, numărul
minim de IMM-uri incubate, procentul de societăţi deţinute de către
femei, sunt stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii administraţiei
publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii
şi mediului de afaceri.
Art. 7. – Cererea de acordare a statutului de incubator de
afaceri
(1) Cererea pentru acordarea titlului de incubator de afaceri se
adresează autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în
domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, după
cum urmează:
a) de către fondator, în cazul incubatoarelor de afaceri care se
înfiinează
potrivit prevederilor prezentei legi;
b) de către administratorul unui incubator care funcţionează şi
care doreşte să obţină titlul de incubator conform prezentei legi.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele
documente:
a) studiul de fezabilitate pentru incubatorul de afaceri, realizat
înainte ca acesta să fie pus în funcţiune, pentru a determina viabilitatea şi
impactul acestuia, stabilirea infrastructurii incubatorului, tipul, mărimea,
resursele disponibile, ofertele de servicii, potenţialii rezidenţi ai
incubatorului de afaceri, sprijinul local şi regional, precum şi situaţia
economică din regiune;
b) planul de afaceri, care va conţine cel puţin misiunea, tipul şi
obiectivele incubatorului de afaceri şi modalităţile prin care se va
asigura realizarea lor, descrierea infrastructurii incubatorului, a
serviciilor şi gestionarea acestora, un rezumat al previziunilor financiare
pentru asigurarea autofinanţării, numărul de rezidenţi incubaţi anual şi
unicitatea, respectiv valoarea adăugată adusă de incubatorul de afaceri;
c) dovada existenţei în patrimoniul fondatorului a infrastructurii
incubatorului de afaceri sau a dreptului de folosinţă pe o perioadă de
minimum 10 ani asupra acesteia, care nu face obiectul unor litigii şi este
liberă de orice sarcini, cu excepţia infrastructurii asupra căreia sunt
constituite ipoteci în favoarea instituţiilor de credit/instituţiilor
financiare nebancare, dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în
vederea garantării unor credite contractate de către fondatorii
incubatorului de afaceri, proprietarul infrastructurii incubatorului sau
administratorul incubatorului de afaceri, în vederea finanţării
investiţiilor de întreţinere şi/sau dezvoltare a infrastructurii incubatorului
de afaceri, pentru funcţionarea operatorilor economici şi pentru
achiziţionarea de active, inclusiv imobile care fac parte din incubatorul
de afaceri;
d) contractele încheiate de către administratorii, fondatorii sau
proprietarii infrastructurii incubatorului cu furnizorii de utilităţi de
electricitate, apă – canal, internet sau cu intermediarii care deţin
contracte cu aceşti furnizori, în condiţiile în care nu există litigii între
aceştia.
(3) Procedura de acordare a titlului şi criteriile de evaluare şi de
performanţă ale studiului de fezabilitate şi ale planului de afaceri sunt
stabilite prin norme aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii
administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor
mici şi mijlocii şi mediului de afaceri.
Art. 8. – Perioada de valabilitate a titlului de incubator de
afaceri
(1) Titlul de incubator de afaceri se acordă pentru o perioadă de
10 ani, putând fi prelungit pe perioade similare, la solicitarea
fondatorului sau a administratorului, dacă incubatorul de afaceri
îndeplineşte în continuare condiţiile prevăzute de lege.
(2) În perioada de valabilitate a titlului de incubator de afaceri,
incubatorul de afaceri are obligaţia de a respecta condiţiile care au stat la
baza acordării acestuia.

SECŢIUNEA a 2-a
Funcţionarea incubatorului de afaceri
Art. 9. – Funcţionarea incubatorului de afaceri
(1) Administrarea incubatorului de afaceri este realizată de un
administrator, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 10 şi care:
a) este numit de către fondator, dacă acesta este o persoană
juridică de drept privat;
b) este selectat conform regulamentului de selectare şi numire a
administratorului incubatorului de afaceri, aprobat prin ordin al
conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în
domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, în cazul
în care printre fondatori se află o autoritate publică.
(2) În urma numirii sau selecţiei administratorului incubatorului
de afaceri se încheie un contract de prestări servicii între fondator şi
administratorul respectiv, pe o perioadă formată din perioada de
incubare de 3 ani, care reprezintă un ciclu de incubare, la care se poate
adăuga perioada de 2 ani de monitorizare a rezidenţilor incubatorului.
(3) Fondatorii pot decide ca, la finalizarea raportului de
evaluare a ciclului de incubare, să se semneze continuarea contractului.
(4) Administratorul incubatorului de afaceri care îndeplineşte
criteriile de performanţă pentru un ciclu de incubare de 3 ani are dreptul
să solicite fondatorilor semnarea unui alt contract de prestări servicii
pentru noul ciclu de incubare, în condiţiile stabilite în regulamentul de
selectare şi numire a administratorului incubatorului de afaceri.
(5) Calitatea de administrator al incubatorului de afaceri
încetează în următoarele situaţii:
a) administratorul este declarat în faliment, divizare sau
dizolvare;
b) neîndeplinirea de către administrator a criteriilor de
performanţă stabilite în contractul de prestări servicii;
c) orice alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 10. – Administratorul incubatorului de afaceri
Administratorul incubatorului de afaceri este o persoană juridică
care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
a) este înregistrată ca operator economic, persoană juridică
conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare sau conform prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005,
cu modificările şi completările ulterioare, ori este un patronat sau sindicat
înregistrat conform prevederilor Legii nr. 62/2011, republicată, cu
modificările ulterioare, sau funcţionează conform prevederilor Legii
nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
b) nu este în stare de faliment ori lichidare, conform
prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
c) deţine personal calificat, cu experienţă în managementul
afacerilor, în domeniul juridic, contabil, financiar, după caz;
d) prezintă planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri,
cuprinzând modul de autofinanţare a incubatorului;
e) prezintă strategia de monitorizare a rezidenţilor incubatorului
pe parcursul a 2 ani postincubare.
Art. 11. – Obligaţiile administratorului incubatorului de
afaceri
Administratorul incubatorului de afaceri are următoarele
obligaţii:
a) asigură serviciile necesare pentru buna funcţionare a
incubatorului de afaceri;
b) asigură atragerea de operatori economici ca rezidenţi ai
incubatorului de afaceri;
c) elaborează planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri în
concordanţă cu strategiile de dezvoltare a domeniilor vizate, pe care îl
supune spre aprobare fondatorului;
d) elaborează regulamentul privind funcţionarea incubatorului
de afaceri conform art. 13;
e) monitorizează întreprinderile incubate şi pe cele aflate în faza
de postincubare;
f) derulează activităţile de promovare şi atragere a potenţialilor
rezidenţi;
g) elaborează raportul de activitate anual, până la data de 30
martie a anului următor, pe care îl trimite fondatorului.
Art. 12. – Tipuri de servicii oferite de administratorul
incubatorului de afaceri
(1) Serviciile oferite de administratorul incubatorului de afaceri
sunt:
a) servicii oferite potenţialilor beneficiari în perioada de
preincubare – pentru o perioadă maximă de 6 luni;
b) servicii de incubare – pentru un ciclu de incubare de
maximum 3 ani;
c) servicii de accelerator de afaceri – pentru o perioadă
maximă de 2 ani.
(2) Serviciile de preincubare sunt serviciile oferite în perioada
premergătoare ciclului de incubare, care cuprinde perioada dintre
selectarea viitorului rezident şi semnarea contractului de incubare,
perioadă în care administratorul incubatorului de afaceri oferă servicii
sub formă de sesiuni de informare, seminarii, formare profesională şi
antreprenorială şi consultanţă juridică, în vederea înfiinţării de noi
societăţi care să devină membre ale incubatorului de afaceri.
(3) Serviciile oferite de administratorul incubatorului de afaceri,
în funcţie de cerinţele rezidenţilor, sunt, după caz:
a) consilierea managerială şi cooperarea constantă a companiilor
rezidente;
b) accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile
actuale şi viitoare ale pieţei;
c) servicii profesionale financiare, de contabilitate şi juridice;
d) cumpărare colectivă de servicii şi produse;
e) accesul la fonduri non-guvernamentale pentru dezvoltarea
economică;
f) accesul la surse de finanţare, investiţii şi capital de lucru;
g) contacte cu investitori individuali, fonduri cu capital de risc;
h) transferul şi comercializarea de tehnologie, precum şi
contacte cu universităţi şi institute de cercetare şi dezvoltare;
i) servicii privind internaţionalizarea IMM-urilor;
j) servicii privind managementul general al infrastructurii
incubatorului de afaceri;
k) alte servicii necesare.
(4) Serviciile de accelerator de afaceri constau în acordarea de
granturi şi alocaţii financiare rambursabile, de către administratorul
incubatorului de afaceri, pentru dezvoltarea şi susţinerea activităţii
rezidentului, prin intermediul programelor de finanţare a start-up-rilor
sau din alte surse atrase de acesta, în condiţiile contractuale stabilite de
părţi, pentru a reduce timpul necesar lansării pe piaţă de produse sau
servicii, prin intermediul investitorilor individuali sau al capitalurilor de
risc.
Art. 13. – Regulamentele privind gestionarea şi
administrarea incubatorului de afaceri
(1) În activitatea de gestionare şi administrare a incubatorului de
afaceri, administratorul incubatorului de afaceri are dreptul de a elabora
regulamente, care sunt aprobate de fondator.
(2) Administratorul incubatorului de afaceri poate propune spre
aprobare fondatorului regulamente în domeniile pe care le consideră
necesare pentru gestionarea şi administrarea incubatorului de afaceri.

SECŢIUNEA a 3-a
Rezidenţii incubatorului de afaceri
Art. 14. – Condiţii de eligibilitate pentru rezidenţii
incubatorului de afaceri
(1) Rezidenţii incubatorului de afaceri trebuie să îndeplinească,
în mod cumulativ, următoarele cerinţe:
a) sunt societăţi nou-înfiinţate care au cel mult 3 ani vechime;
b) se încadrează în categoria IMM-urilor şi sunt clasificate ca
întreprinderi autonome, potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările
şi completările ulterioare;
c) desfăşoară activităţi în domeniul specific incubatorului de
afaceri;
d) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară,
lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
e) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, potrivit
prevederilor Capitolului 2 Secţiunea 2.2 din Comunicarea Comisiei –
Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea
întreprinderilor nonfinanciare aflate în dificultate C(2014) 4606/2.
(2) Nu pot fi rezidenţi ai incubatorului de afaceri societăţile
bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile cu activitate
principală de comerţ, societăţile de administrare a fondurilor financiare
de investiţii, societăţile de valori mobiliare, societăţile de activităţi de
intermedieri financiare, activităţi auxiliare intermedierilor financiare,
activităţi de intermedieri imobiliare şi din industria carboniferă.
Art. 15. – Rezidenţii incubatorului de afaceri
(1) Selecţia rezidenţilor incubatorului de afaceri se face în
condiţiile regulamentului de selectare a rezidenţilor, elaborat de
administratorul incubatorului de afaceri şi aprobat de fondator.
(2) Candidatul la statutul de rezident dobândeşte calitatea de
rezident al incubatorului de afaceri la data încheierii contractului de
incubare cu administratorul incubatorului de afaceri.
(3) Rezidentul incubatorului de afaceri are, în principal,
următoarele drepturi:
a) de folosinţă asupra infrastructurii incubatorului de afaceri
care formează obiectul contractului de incubare;
b) de a beneficia de serviciile oferite de incubatorul de afaceri;
c) de a beneficia de alocaţii financiare obţinute de
administratorul incubatorului de afaceri pentru rezidenţii incubatorului
de afaceri.
(4) Rezidentul incubatorului de afaceri are, în principal,
următoarele obligaţii:
a) să plătească administratorului incubatorului de afaceri
sumele prevăzute în contractul de incubare;
b) să respecte regulamentele aprobate de către fondatorul
incubatorului de afaceri;
c) să folosească infrastructura incubatorului de afaceri cu
diligenţa unui bun proprietar, să nu o degradeze sau deterioreze, cu
excepţia uzurii normale;
d) să nu cesioneze faţă de terţi drepturile izvorâte din contractul
de incubare;
e) să creeze cel puţin un loc nou de muncă, în termen de 6 luni
de la intrarea în incubator, loc care va fi păstrat pe întreaga perioadă în
care este rezident al incubatorului de afaceri;
f) să elibereze infrastructura incubatorului de afaceri după
terminarea perioadei de incubare de 3 ani sau la încetarea contractului de
incubare, după caz.
(5) Administratorul incubatorului de afaceri şi rezidenţii
incubatorului de afaceri pot stipula, de comun acord, în cadrul
contractului de incubare, orice alte obligaţii şi/sau drepturi suplimentare
ale rezidenţilor incubatorului.
Art. 16. – Încetarea calităţii de rezident al incubatorului de
afaceri
(1) Calitatea de rezident al incubatorului de afaceri încetează:
a) la împlinirea perioadei de 3 ani de la intrarea în incubator
sau, după caz, la încetarea contractului de incubare;
b) când cerinţele IMM-ului depăşesc capacitatea incubatorului
de afaceri;
c) în situaţia în care IMM-ul nu începe desfăşurarea activităţii
în termen de 3 luni de la intrarea în incubatorul de afaceri;
d) dacă IMM-ul nu creează cel puţin un loc de muncă, în
termen de 6 luni de la intrarea în incubator.
(2) Rezidentul incubatorului de afaceri are dreptul de a părăsi
incubatorul de afaceri în orice moment, fără plata unei despăgubiri
pentru încetarea incubării înainte de termen, cu acordarea unui preaviz
de 30 de zile calendaristice şi cu plata tuturor obligaţiilor restante. Orice
clauză contractuală sau a regulamentului intern care interzice părăsirea
incubatorului de afaceri înainte de expirarea perioadei de incubare este
nulă de drept.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia în care
rezidentul beneficiază de granturi şi alocaţii financiare din partea
administratorului incubatorului de afaceri, părăsirea incubatorului de
afaceri se face în condiţiile stabilite în contractul semnat de părţi, cu
respectarea termenelor stabilite pentru acceleratorul de afaceri.
Art. 17. – Contractul de incubare
(1) Relaţia dintre rezidenţii incubatorului de afaceri şi
administratorul incubatorului se derulează conform contractului de
incubare şi regulamentelor privind gestionarea şi administrarea
incubatorului de afaceri.
(2) Modelul-cadru al contractului de incubare este elaborat de
administratorul incubatorului de afaceri şi aprobat de fondator.
(3) Contractul de incubare prevede în mod expres termenul
de maximum 3 ani, termen în care rezidentul îşi poate desfăşura
activitatea în incubatorul de afaceri.
(4) Contractul de incubare încetează în următoarele cazuri:
a) expirarea termenului;
b) încetarea sau anularea titlului de incubator de afaceri;
c) falimentul rezidentului incubatorului de afaceri.
(5) În cazul în care rezidentul incubatorului de afaceri
beneficiază de finanţare pentru lansarea rapidă a unui produs sau
serviciu, perioada în care poate activa în cadrul incubatorului de afaceri
este de maximum 2 ani de la semnarea contractului de incubare.
Art. 18. – Surse de finanţare a incubatoarelor de afaceri
(1) Finanţarea incubatoarelor de afaceri se poate face din
următoarele fonduri:
a) private;
b) publice ale bugetelor consiliilor locale sau judeţene, în
limita sumelor aprobate cu această destinaţie;
c) externe nerambursabile.
(2) Autofinanţarea incubatoarelor de afaceri se asigură din
sumele încasate din chiriile pentru infrastructură şi, după caz, din
serviciile prestate către IMM-urile incubate sau din alte fonduri atrase de
administratorul incubatorului de afaceri.
(3) Prin contractul dintre fondatorii şi administratorul
incubatorului de afaceri se stabileşte procentul din încasări care va
reveni fiecăruia, conform normelor stabilite în cadrul regulamentului de
selectare şi numire a administratorului incubatorului de afaceri.
Art. 19. – Drepturile şi obligaţiile fondatorului
Fondatorul are următoarele drepturi şi obligaţii principale:
a) aprobă planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri, la
propunerea administratorului incubatorului de afaceri;
b) stabileşte drepturile şi obligaţiile specifice ale
administratorului incubatorului de afaceri, conform prezentei legi şi
regulamentului de selectare şi numire a administratorului incubatorului
de afaceri;
c) urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor de către administratorul
incubatorului de afaceri;
d) solicită administratorului incubatorului de afaceri elaborarea
raportului de activitate anual, până la data de 30 martie a anului următor;
e) transmite raportul de activitate al administratorului
incubatorului de afaceri, autorităţii administraţiei publice centrale cu
atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,
în termen de 15 zile de la primirea raportului de activitate, însoţit de
punctele proprii de vedere privind îndeplinirea obligaţiilor administratorului.
Art. 20. – Facilităţi pentru fondatorul incubatorului de
afaceri
(1) Titlul de incubator de afaceri acordă dreptul fondatorului la
următoarele facilităţi, prin intermediul schemelor de ajutor de stat,
iniţiate de autorităţile publice locale, în limitele bugetului alocat anual,
astfel:
a) scutire de la plata impozitului pe teren, corespunzător
terenului aferent infrastructurii incubatorului de afaceri, cu aprobarea
autorităţii publice locale;
b) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător
clădirilor care fac parte din infrastructura incubatorului de afaceri, cu
aprobarea autorităţii publice locale;
c) scutiri de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale, pentru eliberarea oricăror certificate
de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de
construcţii pentru terenurile şi clădirile aferente infrastructurii
incubatorului de afaceri, cu aprobarea autorităţii publice locale;
d) alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii, de autorităţile
administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Schemele de natura ajutorului de stat vor fi elaborate cu
respectarea legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale în domeniu.

SECŢIUNEA a 4-a
Încetarea valabilităţii şi anularea titlului de incubator de afaceri
Art. 21. – Încetarea valabilităţii titlului de incubator de
afaceri
(1) Valabilitatea titlului de incubator de afaceri încetează în
următoarele situaţii:
a) la cererea fondatorului;
b) la expirarea termenului prevăzut în titlul de acordare a
statutului de incubator de afaceri;
c) prin declararea falimentului sau dizolvarea asociatului privat
al asociaţiei în participaţie, prin hotărâre judecătorească definitivă;
d) prin declararea falimentului sau dizolvarea fondatorului
persoană juridică de drept privat, prin hotărâre judecătorească definitivă.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), dacă există mai
mulţi asociaţi privaţi, valabilitatea titlului de incubator de afaceri
încetează în situaţia în care falimentul sau dizolvarea unuia sau mai
multora dintre asociaţii privaţi nu mai face posibilă continuarea asocierii
în participaţie.
(3) Încetarea valabilităţii titlului de incubator de afaceri se
constată, în toate cazurile, prin ordin al conducătorului autorităţii
administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor
mici şi mijlocii şi mediului de afaceri emis la propunerea motivată a
compartimentului cu atribuţii în domeniul politicilor antreprenoriale.
Art. 22. – Anularea titlului de incubator de afaceri
Încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează constituirea
incubatoarelor de afaceri la data înfiinţării atrage anularea titlului de
incubator de afaceri prin ordin al conducătorului autorităţii administraţiei
publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi
mediului de afaceri, la propunerea compartimentului cu atribuţii în
domeniul politicilor antreprenoriale prevăzut la art. 21 alin. (3).

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
Art. 23. – Prezenta lege nu afectează activitatea persoanelor
juridice care desfăşoară activităţi similare incubatoarelor de afaceri.
Art. 24. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.


Pentru care doresc sa infiintaeze un incubator de afaceri se pun la dispozitie urmatoarele documente care stau la baza legislatiei in vigoare*. 

Descarcare documente:

Legea 102/2016 privind Incubatoarele de Afaceri
Normele de aplicare ale legii 102/2016 privind Incubatoarele de Afaceri
Informare de presa 23634/23.06.2016 privind Legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri

*aceste documente pot  avea modificari ulteriore in functie de noutatile legislative aparute.